Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

l §. Yhdistyksen nimi on Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry.
Sen kotipaikka on Pori ja toimialue on Kyläsaari.

Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §. Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

– valvoa kiinteistönomistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja
– edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
– vaikuttaa elinympäristön laatuun
– edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua

3 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pitää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, toimielimiin ja järjestöihin
– seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
– osallistuu asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa
– tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin, ohjein sekä palveluin
– edustaa jäsenkuntaansa
– järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajanasunnon omistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut kuitenkin vain yksi jäsen kutakin asuntoa kohden.

Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 §. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten alaisuuteensa tarpeellisia toimikuntia.

Yhdistyksen kokoukset

7 §. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet-sivuilla ja kiinnittämällä kutsu Kyläsaaren kylätalon ilmoitustaululle. Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

8 §. Yhdistys pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta – kevätkokouksen ja syyskokouksen.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle yhden (l) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä jonkin asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä on
yksi ääni.

9 §. Kevätkokouksessa

  • käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

  • vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle.
  • valitaan yhdistyksen edustajat Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n edustajistoon
  • valitaan 2 toiminnantarkastajaa
  • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Yhdistyksen hallitus

10 §. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille henkilökohtaisesti vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä 4-5 on vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä valintakerralla arvotaan ne jäsenet, joiden toimintakausi hallituksessa on yksi vuosi.

Jäsenmaksu

11 §. Yhdistys kerää jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

12 §. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Toiminta- ja tilikausi

13 §. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastuskertomus on annettava hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

14 §. Muutoksia näihin sääntöihin, samoin kuin yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sen hyväksyy ja että kokouskutsussa on asiasta nimenomaan mainittu. Nämä päätökset ovat lopullisia vasta sen jälkeen kun kaksi, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajalla pidettyä kokousta on ne hyväksynyt.

15 §. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävien kokouksien tarkemmin määräämällä tavalla.

Yleisiä säännöksiä

16 §. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 14§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään yksi kymmenesosa (l/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Henkilövaali suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.